गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

धौलागिरी अस्पताल

बागलुङ, नेपाल

अन्तरङ्ग सेवा

यो सेवा २४ घण्टा उपलब्ध छ र शुल्क लागु हुन्छ।