गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

धौलागिरी अस्पताल

बागलुङ, नेपाल

पी.सी.आर ल्याव

यस सेवामा सुल्क लागु हुने र नहुनेह सेवा उपलब्ध छ। तर, २४ घण्टा उपलब्ध हुँदैन।